۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

امروز ما اهل سنت ايران راهي جز جهاد ونبرد با ولايت سفيه ندارايم


الذين هاجروا واخرجو من ديارهم و اوذوا في سبيلي وقاتلواوقتلو لاكفرن عنهم سياتهم ولادخلنهم جنت تجري من تحت الانهار ثوابامن عندالله والله عنده حسن الثواب لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد)(آل عمران195)
آنان كه هجرت كردند وازخانه هايشان رانده شدند ودر راه من اذيت وآذار داده شدند و جنگيدند وكشته شدند به تحقيق كه گناها نشان رامي بخشم وبه بهشت آنهاراداخل مي كنم بهشتي كه جويبارها در زير آن روان است اين پاداش ازسوي خداونداست وپاداش نيكو تنها نزدخداست.
رفت وآمد كافران در شهرها تورا نفريبند كه اين متاع ناچيزي است سپس به دنبال اين نعمت وقدرت ناچيز ظاهري جايگاهشان دوزخ است وچه بد جايگاهي است!
اي مسلمانان بكوشيد تامصداق اين آيات شريفه قرار گيريد خداوند متعال در اين آيه شريفه به كساني كه بعد از ايمان داراي پنج صفت باشندبه آنها به آنهاوعده مغفرت وبهشت رابصورت تاكيد داده است زيرا هرفردمومن مي خواهد كه مورد عفو قرار گيردودربهشت برين داخل شود.خداوندمتعال ميفرمايند كساني كه بعد از ايمان داراي اين صفات پنجگانه باشندبه وحدانيتم قسم مي خورم كه آنهارا عفو كنم ودر بهشت برين كه موردرضايت وخوشنودي من است آنهاراداخل كنم
1-ازمحلي كه دين او درخطر است هجرت كند.
2-ازشهر وديارخودبه خاطر اسلام خارج كرده شوند.
3-در راه خدا اذيت و ازار ببيند وآنراتحمل كنند
4-در راه خداجهاد كنند وكفار حربي رابكشند
5-در راه خدا جان خود رافدا كرده وشهيد شوند.
وامروز ما شاهد آنيم كه كفار شيعه نقشه هاي شومي را در سر ميپرورانند كه لعنت خدا برشيعيان رافضي باد. و امروز ما اهل سنت ايران راهي جز جهاد ونبرد با ولايت سفيه ندارايم وبه آنها ميگوئيم مابزودي مي آئيم ما با كلاش ار پي جي با ماشينهاي بمب گذاري شده مي آييم ما با استشهاديون مي آييم وشما رادرهم ميكوبيم .

الله اكبر الله اكبر الله اكبر
زنده باد جندالله
زنده باد حاج محمدظاهر بلوچ
آهوران نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر